1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල RIBOSOMAS

ක්‍රියාකාරකම්