4 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල RESISTENCIA ELECTRICA

ක්‍රියාකාරකම්