2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Pythagorean Theorem

ක්‍රියාකාරකම්