248 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Projectile.

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්