0 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Mechanica: energie