520 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Lei de Snell

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්