1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Kovariation

ක්‍රියාකාරකම්