475 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Inclinação da reta. Coeficiente angular e linear. Gráfico. Função linear. Reta

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්