2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Inércia

ක්‍රියාකාරකම්