82 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Hooke Yasası

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්