195 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Gas Laws

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්