36 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Função. Gráfico. Retas. Parábolas. Coeficientes.

ක්‍රියාකාරකම්