47 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Faraday

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්