1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Exothermic

ක්‍රියාකාරකම්