1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Endothermic

ක්‍රියාකාරකම්