1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Eletrodinâmica

ක්‍රියාකාරකම්