2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Effusion

ක්‍රියාකාරකම්