315 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල E fields

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්