697 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Constante de Planck

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්