319 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Charle's Law Gas Laws

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්