383 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Boyle's Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්