2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Arus Listrik

ක්‍රියාකාරකම්