78 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Angular Kinematics Ladybug Revolution Rotation

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්