1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 핵분열

ක්‍රියාකාරකම්