1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 중성자

ක්‍රියාකාරකම්