5 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 분자 구조

ක්‍රියාකාරකම්