1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 벡터 더하기

ක්‍රියාකාරකම්