1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 반응식

ක්‍රියාකාරකම්