2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 기체의 성질

ක්‍රියාකාරකම්