1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 고독전자쌍

ක්‍රියාකාරකම්