1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල βραχυκύκλωμα

ක්‍රියාකාරකම්