1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල αντιστάτης

ක්‍රියාකාරකම්