1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Τριβή

ක්‍රියාකාරකම්