mechanical energy - exploring kinetic and potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द KE, PE, friction
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Jackie Esler
शाळा/संस्था Boulder Valley School District
दाखल दिनांक 4/13/12
आद्यवत 4/13/12