mechanical energy - exploring kinetic and potential energy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề mechanical energy - exploring kinetic and potential energy
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá KE, PE, friction
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Jackie Esler
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 13/04/2012
Ngày cập nhật 13/04/2012