Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл

Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
 • Цуваа Хэлхээ
 • Параллел Хэлхээ
 • Омын хууль
Java Logo Эхний загварчлал ба Орчуулгууд

Гарчиг

 • Цуваа Хэлхээ
 • Параллел Хэлхээ
 • Омын хууль
 • Кирхгофын Хууль

Тайлбар

Experiment with an electronics kit! Build circuits with batteries, resistors, light bulbs, fuses, and switches. Determine if everyday objects are conductors or insulators, and take measurements with an ammeter and voltmeter. View the circuit as a schematic diagram, or switch to a lifelike view.

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Explore basic electricity relationships.
 • Explain basic electricity relationships in series and parallel circuits.
 • Use an ammeter and voltmeter to take readings in circuits.
 • Provide reasoning to explain the measurements and relationships in circuits.
 • Build circuits from schematic drawings.
 • Determine if common objects are conductors or insulators.
Хувилбар 1.1.5

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Дүрс бичлэгийн танилцуулга

Видео танилцуулгыг үзэхийн тулд нэвтэрч орно уу

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
ГД
Физик
Resistance in a Wire Remote Lab Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Remote
ГД
Лаб
Физик
Ohm's Law Remote Lab Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Бага
Т-Дотор
БДБ
СБ
Лаб
Remote
ГД
Физик
Introduction to Circuits Remote Lab Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
ГД
Физик
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
ОСА Физик
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
ГД
Лаб
Турш
Физик
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Argenta Price, Alan Calac БДБ Лаб
Удирдамж
Физик
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
ГД
Лаб
Физик
Using PhET in Electricity Unit Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
Турш
Физик
Potential Difference in Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock Т-Дотор Лаб Физик
Series and Parallel circuits basics Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Kristi Goodwin СБ Лаб Физик
Circuit inquiry for Middle school Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Jefferson County Middle School Workshop СБ Лаб Физик
Intro to Series and Parallel Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Elyse Zimmer БДБ Лаб Физик
How Can You Light A Bulb? Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Julie Henderleiter Бага
СБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Exploring Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Rosemary Boardman СБ Удирдамж Физик
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Amy Jordan БДБ Лаб Физик
Circuits 3 Day Unit Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 3: Conductors and Insulators Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 1: Lighting a Bulb Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Meaghan Hixson Бага Лаб Физик
De Resistencia y Ley de Ohm PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein (traducción Diana López) БДБ
СБ
Лаб
Remote
ГД
Удирдамж
Физик
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López СБ
БДБ
Бусад Биологи
Математик
Хими
Физик
Introducción a Circuitos Eléctricos PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein (traducción Diana López) Т-Дотор
БДБ
Remote
Удирдамж
Лаб
Хэлэлцэх
ГД
Физик
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López БДБ
Т-Дотор
Бусад Физик
Математик
Хими
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López СБ
Бага
Турш
Удирдамж
ГД
Лаб
Хэлэлцэх
Математик
Физик
Астроном
Хими
Spajanje više trošila Anita Sečan Бусад Удирдамж Физик
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Бага
Бусад
Удирдамж Физик
Series, parallel circuits Bilal Sengez БДБ Лаб
Remote
Физик
Understanding Circuits David Wirth БДБ
Т-Дотор
Лаб
ГД
Хэлэлцэх
Remote
Физик
Series Circuit Simulation Bill Braun БДБ Remote
Лаб
ГД
Физик
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun БДБ Лаб
Remote
ГД
Физик
Kirchhoff's Law Omar Adwan БДБ
Т-Дотор
Лаб
Remote
Физик
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN БДБ
Т-Дотор
Remote
Лаб
Удирдамж
Физик
Ohm's Law Omar Adwan Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
Физик
DC Measuring Devices Omar Adwan Т-Дотор Лаб
Remote
Физик
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed Бусад
БДБ
Т-Тэр
Т-Дотор
Remote
Удирдамж
ГД
Лаб
Турш
Физик
Electricity in the Home David Wirth БДБ Лаб
ГД
Remote
Хэлэлцэх
Физик
Conductors and Insulators Heather Gaughan Бага Remote
Удирдамж
Бусад
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan Бага Remote
Удирдамж
Бусад
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink БДБ Лаб
Remote
Удирдамж
Физик
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith Т-Дотор Remote
Лаб
Физик
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss Т-Дотор
БДБ
ГД
Remote
Лаб
Физик
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters БДБ
Т-Дотор
ГД
Remote
Лаб
Физик
DC Circuit Lab Sean Boston Т-Дотор
БДБ
Лаб Физик
Conductors and Insulators Yanel Leroux Бага Лаб
ГД
Удирдамж
Физик
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken БДБ ГД
Удирдамж
Турш
Лаб
Физик
Virtual Circuit Lab Derek Martin СБ
Т-Дотор
БДБ
Удирдамж
Лаб
Физик
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith БДБ
СБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan БДБ Лаб Физик
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht Т-Тэр Удирдамж Физик
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti СБ Remote
Удирдамж
ГД
Лаб
Физик
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES W. Q. NEVES - IFCE БДБ Удирдамж
Лаб
Физик
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf БДБ Удирдамж
Лаб
Физик
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
СБ
Бусад
Удирдамж
ГД
Хэлэлцэх
Бусад
Математик
Физик
Бусад
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
Бусад
БДБ
Т-Дотор
Турш
ГД
Лаб
Удирдамж
Хэлэлцэх
Физик
Газар зүй
Бусад
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
СБ
БДБ
Удирдамж
Бусад
ГД
Газар зүй
Бусад
Физик
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
БДБ
СБ
Удирдамж
ГД
Бусад
Физик
Газар зүй
Бусад
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
БДБ
СБ
ГД
Удирдамж
Бусад
Физик
Газар зүй
Бусад
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
СБ
Бусад
ГД
Бусад
Удирдамж
Физик
Газар зүй
Бусад
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
ГД
Удирдамж
Бусад
Газар зүй
Физик
Математик
Бусад
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
ГД
Бусад
Удирдамж
Лаб
Математик
Бусад
Газар зүй
Физик
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos Т-Дотор
БДБ
СБ
Лаб Физик
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro Бага Удирдамж Физик
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández БДБ Remote
Лаб
Физик

Хэл Download or Run Tips
Азербажан All Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Албани All shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Англи All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Араб All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Баски All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Беларус All беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Босни All Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Булгар All български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Вьетнам All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Герман All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Грек All Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Гуджарат All Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Дани All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Еврей All עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Испани All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Мексик) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Перу) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Итали All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Казах All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Каталан All català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Латви All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Литва All Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Мажар All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Маори All Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Марати All मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Нидерланд All Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Норвегийн Букмол All Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Орос All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Перс All فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Польш All polski Download Run now Obwody prądu stałego
Португали All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Португали (Бразил) All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Серби All Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Словак All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Словен All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Солонгос All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Тай All ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Тамил All Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Телугу All Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Турк All Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Украйн All українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Уэльс All Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Фин All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Франц All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Хинди All हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Хорват All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Хятад (Уламжлалт) All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Хятад (Энгийн) All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Чех All čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Швед All svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Эстон All Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Япон All 日本語 Download Run now 直流回路キット

HTML5 загварчлалууд:


Шинэ HTML5 загварчлалууд нь iPads ба Chromebooks, мөн PC, Mac, Linux зэрэг системүүд дээр ажилладаг.

iPad:
iOS 9+ Safari
HTML5 PhET загварчлалуудыг iPad2 болон түүнээс хойшх нь дэмждэг. Харин iPad дээр нийцтэй загварчлалуудыг эндээс үзнэ үү.

Android:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. Хэрвээ HTML5 загварчлалуудыг Андройд дээр ажиллуулах гэж байгаа бол Google Chrome ба Android 4.1+ хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.

Chromebook:
Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
HTML5 ба Flash PhET загварчлалуудыг бүгдийг Chromebook дээр дэмждэг. Chromebook дээр нийцтэй загварчлалуудыг энд дарж үзээрэй.

Windows Systems:
Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар, Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар зэрэг байж болно.

Macintosh Systems:
OS X 10.10 болон түүнээс дээш, Safari 9+, Firefox болон түүнээс дээш, Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар.

Linux Systems:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. асуудлаа шийдэхдээ phethelp@colorado.edu хаягаар холбогдоорой.Java ба Flash загварчлалууд:


The Java ба Flash загварчлалууд нь ихэнх PC, Mac, Linux системүүд дээр ажиллах болно. Үндсэн тохиргоогоор загварчлалуудыг ажиллуулахад тавигдах системийн доод шаардлагууд:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Хөтчүүд: Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Macintosh Systems:
Mac OS X 10.9.5+
Суурилуулалтад зориулсан админий давуу эрхүүд.
Mac OS X дээрх Oracle Java ажиллах боломжтой 64-битийн хөтөчууд (Safari, Firefox, or Chrome for example).
Java-ын сүүлийн хувилбар

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Хөтчүүд: Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js