283 хайлтын үр дүн wave speed-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд