160 хайлтын үр дүн transverse waves.-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд