80 хайлтын үр дүн total internal reflection-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд