1 хайлтын үр дүн statics-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд