65 хайлтын үр дүн slope formula-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд