490 хайлтын үр дүн simulation-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд