61 хайлтын үр дүн similar triangles and slope-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд