1 хайлтын үр дүн reaccions químiques-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд