5 хайлтын үр дүн protein synthesis-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд