258 хайлтын үр дүн projectile-motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд