1,070 хайлтын үр дүн projectile motion lab-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд