73 хайлтын үр дүн parallel circut-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд