5 хайлтын үр дүн oceanic crust-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд