6 хайлтын үр дүн notation-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд